Generalforsamling 2024

Indkaldelse:

Ordinær Generalforsamling Næstved Vikings

Mandag den 26. februar 2024 kl 18.30

Kantinen på Sct Jørgens Skole, Manøvej 14, 4700 Næstved

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Årsberetning samt godkendelse heraf
 4. Fremlæggelse af regnskab og budget, samt godkendelse heraf
 5. Fastsættelse af kontingentsatser for kommende sæson.
  1. Bestyrelsen fremsætter forslag til kontingentsatser Bilag 1
  2. Bestyrelsen fremsætter forslag om at kontingentopkrævning fremadrettet opkræves 3 gange om året Bilag 1
  3. Bestyrelsen fremsætter forslag til ændring af ordlyd i Vedtægter for Næstved Vikings senest revideret 5. februar 2022 Bilag 1
 6. Indkomne forslag
  1. Forslag skal være indkommet senest 10 dage før generalforsamlingen og tilgå foreningens medlemmer ved opslag på foreningens hjemmeside senest 3 dage før generalforsamlingen.
 7. Valg til bestyrelse samt 1. og 2. suppleant

         På valg er;

         Jane Rostock Fagerberg – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Christian Høyer

         Nikolaj Christensen – ønsker genvalg

 1. Suppleant – Bestyrelsen indstiller Kim Schwartzbach Belmark

         Ikke på valg;

         Anders Gjesing – ikke på valg, men trækker sig fra bestyrelsen. Bestyrelsen indstiller Benjamin Bodekær til 2. suppleant. Valgt for 1 år. 

         Stine Kromand

         Rikke Høgh Andersen

         Heidi Skovgaard Larsen

Den samlede bestyrelse har vurderet, at idet klubben ikke længere er i en opstartsfase samt vanskeligheder med at koordinere mødetider, reduceres bestyrelsen til 5 medlemmer og 2 suppleanter, jf. vedtægternes §5.2.

    8. Valg af revisor

    9. Eventuelt

        Nedsættelse af kioskudvalg

Bilag 1

 • Bestyrelsen fremsætter forslag om følgende kontingentsatser

Mikro/U10  kontingent pr år inkl Daff licens (325,-)  1650,-

Mini/U12  kontingent pr år inkl Daff licens (325,-)  1650,-

Kadet/U14  kontingent pr år inkl Daff licens (325,-)  1650,-

Development/U16 kontingent pr år inkl Daff licens (425,-)  1800,-

Junior/U19  kontingent pr år inkl Daff licens (425,-)  1800,-

Senior  kontingent pr år inkl Daff licens (575,-)  3000,-

Sidelinjemotion/støttebevis pr år     300,-

 • Bestyrelsen fremsætter forslag om at kontingentopkrævning fremadrettet opkræves 3 gange om året i 3 lige dele med følgende opkrævningsperioder

 1. februar – 30 april
 1. maj – 31. juli
 1. august – 31. januar


 • Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring af ordlyd i Vedtægter for Næstved Vikings senest revideret 5. februar 2022 § 3.3 til følgende

§ 3.3 Kontingentet betales 3 gange årlig i 3 lige dele (1. februar – 30. april) (1. maj – 31. juli) (1. august – 31. januar) forud og skal betales senest 1. februar, 1. maj og 1. august. Besked om kontingentets størrelse og betalingsfrist udsendes pr e-mail til foreningens medlemmer eller deres værge ca 14 dage før betalingsfristen. Ved indmeldelse i løbet af sæsonen betales der et kontingent, der nedsættes forholdsmæssigt til den resterende del af perioden, således at der betales kontingent pr. fuld tilbageværende måned med betalingsfrist ved udløbet af prøveperioden.