Bestyrelsens forretningsorden

Tekst

Forretningsorden for Næstved Vikings bestyrelse

I henhold til [§ 5, stk. 4] i vedtægt af 28/01/2020 for Næstved Vikings er fastsat følgende forretningsorden:  

  • Bestyrelsen generelt

Alle afstemninger sker ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed har formanden 2 stemmer.

Formanden skal formidle et godt samarbejde i bestyrelsen og sikre, at bestyrelsen fungerer tilfredsstillende, og at bestyrelsens opgaver varetages på bedst mulig måde.

Det skal tilstræbes at bestyrelsen er transparent, aktiv, deltagende og producerende.

I begyndelsen af sin funktionsperiode godkender bestyrelsen sin forretningsorden og fastsætter instrukser for sit virke.  

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc udvalg til behandling af særlige sager/opgaver. Indstillinger fra sådanne udvalg forelægges til behandling af bestyrelsen.  

Hvervet som bestyrelsesmedlem er personligt, og der kan ikke gives møde ved fuldmagt eller suppleant. Der kan ikke stemmes pr fuldmagt.

  • Afvikling af bestyrelsesmøder  

Bestyrelsens møder ledes af formanden, eller andet udvalgt medlem.

Bestyrelsen kan beslutte, at andre end mødeberettigede, jf. foreningens vedtægt og bestyrelsens forretningsorden, kan deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret under behandling af afgrænsede emner.

  • Referat af bestyrelsesmøder 

Bestyrelsens beslutninger optages i et beslutningsreferat. Der kan dog tilføjes nødvendige noter fra sagsbehandling. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin mening ført til referat.  

Principielle synspunkter/beslutninger kan optages i referatet.  

Formanden/næstformanden redegør for reglerne for tavshedspligt i starten af perioden, og ved behov.

  • Ændring af forretningsorden 

Ændring i eller tillæg til forretningsordenen kræver, at et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.  

  • Udlevering af vedtægter og forretningsorden 

Alle tiltrædende bestyrelsesmedlemmer skal orientere sig på hjemmesiden om vedtægter og forretningsorden.

Bestyrelsen afgør i øvrigt, hvordan ændringer i forretningsordenen meddeles til foreningen.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 01/04/2020